Italiensk tolkning

I alla företag där blandningen av luft och gaser, ångor och brandfarliga dimma återvänder finns det risk för antändning och följaktligen för en explosion. I produktionsprocessen dyker konstant upp elektrostatiska laddningar.

Utsläpp av ackumulerad aktivitet är offentliga medan de utgör ett hot mot personalen och hela anläggningen i en atmosfär full av brandfarliga ämnen. Arbetsgivaren är ansvarig för att dessa ämnen tas bort från luften och mildrar deras ansamling genom adekvat ventilation. Det finns bara en aktuell dryck av många skyldigheter som förordningen från ekonomiministeren av 8 juli 2010 om minimikraven för förtroende och hygien på arbetet, relaterade till perspektivet att driva en explosiv atmosfär på arbetsplatsen.Herren måste förse sin personal med säkra arbetsförhållanden, och att trots alla aktiviteter som bedrivs i det aktuella ämnet, risken för en explosion fortfarande finns där, måste han informera besättningen helt om det, bestämma omfattningen av faran, ständigt övervaka situationen och förutom att minimera de skadliga effekterna av varje explosion. Ett explosionssäkerhetsdokument skapas i det aktuella ämnet. Det kräver att du reser dig innan du skapar en position i farligt innehåll. Tillsammans med förordningen är arbetsgivaren skyldig att:- förhindra bildandet av en explosiv atmosfär,- förebyggande av antändning i ovannämnda atmosfär,- minimera de skadliga effekterna av den resulterande explosionen.I dokumentet är arbetsgivaren skyldig att registrera allt inspektions- och underhållsarbete på farliga enheter. Anger vilken typ av försiktighetsåtgärder som används, syftar till att bestämma risken och bostäder i vilken antändning kan uppstå. Man måste vara bekant med de fullständiga farozonerna (0, 1, 2, 20, 21, 22. Tillgång till farozonen måste märkas speciellt med en gul varningstriangel med en svart EX-symbol i mitten. Du måste fortfarande bestämma evakueringsmedel, men om du gör ändringar i anläggningsområdet som har en idé i faran, vill DZPW uppdateras regelbundet.